Adatvédelmi nyilatkozat

Az adatkezelési tájékoztató célja

Az Nrg Ingatlan Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, mint a www.eladomazotthonom.com tulajdonosa és üzemeltetője (továbbiakban: Adatkezelő) szerződéses partnereivel a jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) szerinti adatkezeléseket végzi. Az Adatkezelő ezúton teszi közzé adatkezelési elveit, amelyet magára nézve kötelezőnek ismer el.

Az Adatkezelő adatai

Cégnév: Nrg Ingatlan Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 7625 Pécs, Széchenyi tér 2.

Telefonszám: +36306983901

Elektronikus levélcím: hello@eladomazotthonom.com

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmaz.

Fogalom meghatározások

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (Érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelés: a Személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a Személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az Adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében Személyes adatokat kezel;

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a Személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá Személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az Adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

érintett: bármely meghatározott, Személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – beazonosítható természetes személy;

érintett hozzájárulása: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő Személyes adatok kezeléséhez;

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt Személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A Személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A Személyes adatok:

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; jogszabály szerint nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további Adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 3. az Adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az Adatkezelés céljai szempontjából pontatlan Személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a Személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a Személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a Személyes adatok kezelésére a jogszabálynak megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az Érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a Személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az Adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

Az Érintettek köre

Az Adatkezelővel szerződéses jogviszonyban álló személyekkel a szerződés teljesítése érdekében kapcsolatban álló természetes személyek.

A kezelt Személyes adatok köre

Az Adatkezelők a természetes személyek alábbi adatait kezelik:

 1. Azonosításhoz szükséges adatok: az Érintett családi és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye, ideje, anyja születési neve, állandó lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmányának típusa és száma. Az adatok kezelésének célja az Érintett személy azonosítása, a vele való kapcsolattartás, szükség esetén az igények érvényesítése. Az adatok megadása szerződéskötés, egyéb, jogviszonyt keletkeztető kapcsolat (pl. megtekintési tanúsítvány aláírása) esetén kötelező, ezek hiányában a szerződés nem köthető meg, figyelemmel arra, hogy az adatok hiányában nem lehetséges a szerződés teljesítése, a szerződésből származó igények érvényesítése.
 2. Ügyfél-átvilágítási kötelezettséggel kapcsolatos adatok: a fenti a. pont szerinti adatok mellett az Érintett állampolgársága, az a körülmény, hogy az Érintett a saját nevében, vagy más tényleges tulajdonos nevében jár el, utóbbi esetben a tényleges tulajdonos családi és utóneve, születési családi és utóneve, állampolgársága, születési helye, ideje, állandó lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, valamint az érintett közszereplői minőségére vonatkozó adat. Amennyiben az ügyfél nem természetes személy, az adatkezelő kezeli a képviseletre jogosult nevét, beosztását, kézbesítési megbízott azonosításra alkalmas adatait, a tulajdonosi érdekeltség jellegére és mértékére vonatkozó adatot. Az adatok megadása kötelező, amennyiben az Adatkezelők és az Érintett között üzleti kapcsolat jön létre. Az adatkezelés jogalapja a Pmt. szerinti kötelezettség teljesítése.
 3. Kapcsolattartáshoz szükséges adatok: név, cím, telefonszám, e-mail cím. Az adatok megadása az Adatkezelők és az Érintett közötti kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást szolgálják. Amennyiben az Érintett nem adja meg valamely, kapcsolattartásra szolgáló adatát, vele az Adatkezelők nem tudnak kapcsolatba lépni, és nem tudják a szolgáltatást nyújtani. Így amennyiben az Érintett az Adatkezelők szolgáltatásait igénybe kívánja venni, valamely, kapcsolattartáshoz szükséges adatát meg kell adnia.
 4. Ingatlannal kapcsolatos adatok: az ingatlan címe, helyrajzi száma, alapterülete, egyéb, az értékesítéssel kapcsolatos lényeges tulajdonságai, árral (eladási árral vagy bérleti díjjal) kapcsolatos információk. Amennyiben az Érintett ingatlant kínál, az adatok megadása kötelező, ezek hiányában ugyanis az Adatkezelők nem tudják a szolgáltatást nyújtani, az ingatlant hirdetni, érdeklődőknek kínálni.
 5. Ingatlanról készült fényképek: az Ingatlanértékesítő az ingatlan felvétele során fényképet készít az ingatlanról, amely a hirdetésben megjelenik. A fénykép készítése minden esetben az Érintett tudtával és beleegyezésével történik, oly módon, hogy a képen személyes tárgyak lehetőleg ne szerepeljenek. A fénykép készítése nem kötelező, enélkül azonban az ingatlan értékesítése nehezebbé válik. A fénykép az Adatkezelők informatikai rendszerében tárolásra kerül.
 6. Keresett ingatlanra vonatkozó adatok: amennyiben az Érintett ingatlant keres, az Adatkezelők kezelik az Érintett által megadott, a keresett ingatlanra vonatkozó adatokat (pl. alapterület, ár, elhelyezkedés).
 7. A rögzített telefonbeszélgetés: az Érintett és az Adatkezelők közötti telefonbeszélgetéseket az Adatkezelők rögzíthetik, ha az a hívás jellegéből adódóan szükséges. A rögzítés minden esetben az Érintett hozzájárulásával történik, a rögzítésről az Érintett tájékoztatást kap. Amennyiben az Érintett nem járul hozzá a rögzítéshez, lehetséges a rögzítés nélküli ügyintézés. A rögzítés célja panaszkezelés, fogyasztóvédelem, az Érintett jognyilatkozatainak rögzítése. Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, amelyet azzal ad meg, hogy a rögzítésről szóló tájékoztatást követően a beszélgetést folytatja.
 8. Díjfizetéssel kapcsolatos adatok: Amennyiben az Adatkezelők számlát állítanak ki, kezelik a számla kiállításához szükséges adatot (vevő neve, címe, szolgáltatás meghatározása, esedékesség, díj összege).
 9. Igényekkel kapcsolatos adatok: Amennyiben az érintett és az Adatkezelők között jogvita alakul ki (így különösen az érintett a díjat nem fizeti meg, vagy az ingatlant a Partnerek által közvetített vevőnek a Partnerek megkerülésével adja el), az Adatkezelők kezelik az igény jogalapjára, természetére, mértékére vonatkozó adatokat, valamint az igény érvényesítését lehetővé tevő bizonyítékokat.

Az Adatkezelés jogalapja:

a szerződés teljesítése, jogszabályi felhatalmazás, az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatok tekintetében: az Érintett hozzájárulása, minden más adat tekintetében az Adatkezelő jogos érdeke.

Az Adatkezelés célja:

A jogviszonnyal kapcsolatos nyilvántartás, adatszolgáltatás teljesítése, valamint az Adatkezelő és a szerződő partner közötti szerződéses jogviszonnyal kapcsolatban előírt szerződés, belső szabályok, utasítások és előírások szerződő partner általi betartásának ellenőrzése.

Az Adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje

A szerződéses jogviszonnyal kapcsolatos adatokat az Adatkezelő a szerződés fennállása alatt, valamint megszűnését követően a számviteli, adózási, valamint az irattározásra vonatkozó jogszabályok által előírt időtartamig kezeli.

Az adatok címzettje, az adatokhoz való hozzáférés, Adattovábbítás és az alkalmazott adatbiztonsági intézkedések

A Személyes adatokat az Adatkezelő ügyvezetője, főkönyvelője, az adott szervezeti egység vezetője, valamint az adatkezelési nyilvántartást végző munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek betartásával.

Az Adatkezelő (és amennyiben van, az Adatfeldolgozó) a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az Adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságára jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 1. a Személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
 2. a Személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
 3. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a Személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
 4. az Adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

Adatfeldolgozó közreműködése

Az igénybe vett Adatfeldolgozó: Sybell Informatika Kft.

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhelyszolgáltatás

Adatfeldolgozó neve és elérhetősége: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/b. 2. em. 206.


 

Az igénybe vett Adatfeldolgozó: Rátkai Tamás ev.

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: IT szolgáltatás

Adatfeldolgozó neve és elérhetősége: 7624 Pécs, Attila u. 23.


 

Az igénybe vett Adatfeldolgozó: Rátkai Tamás ev.

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Adatbázis karbantartás és feldolgozás, riportok készítése

Adatfeldolgozó neve és elérhetősége: 7624 Pécs, Attila u. 23.


 

Az igénybe vett Adatfeldolgozó: Rátkai Tamás ev.

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Direkt Marketing

Adatfeldolgozó neve és elérhetősége: 7624 Pécs, Attila u. 23.


 

Az igénybe vett Adatfeldolgozó: Active Campaign

Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Email Marketing, CRM

Adatfeldolgozó neve és elérhetősége: https://www.activecampaign.com

AZ EGYES ADATKEZELÉSEK

Ingatlan értékesítéséhez, bérbeadáshoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés leírása: Az Adatkezelők elsődleges szolgáltatása az ingatlanok közvetítése, az ingatlanértékesítési, bérbeadási tevékenység elősegítése. Ezen szolgáltatást az Érintettel kötött szerződés alapján Partnerek nyújtják, a www.eladomazotthonom.com informatikai, ügyviteli rendszerének felhasználásával. Az adatkezelés során sor kerül a szerződés megkötésére, az adatok rögzítésére, az ingatlan hirdetésére, bemutatására, érdeklődők felkutatására.

Kezelt adatok köre: A kezelt adatok a fenti a-e. alpontja szerinti adatok.

Ingatlan kereséséhez kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés leírása: Amennyiben olyan Érintett lép kapcsolatba az Adatkezelőkkel, aki ingatlant szeretne vásárolni (bérbe venni), az Adatkezelők (elsősorban a Partnerek) rögzítik az Érintett adatait, és a keresett ingatlanra vonatkozó adatokat. Amennyiben az Érintett a Partnerekkel szerződést köt, az Adatkezelők a szerződés alapján járnak el a keresés során.

Kezelt adatok köre: A kezelt adatok a fenti c. és f. szerinti adatok, szerződéskötés esetén az a-b. pont szerinti adatok.

Megtekintési tanúsítvány

Az adatkezelés leírása: Amennyiben az Érintett számára a Partnerek ingatlant mutatnak be, a megtekintési tanúsítványon kerül sor annak rögzítésére, hogy kinek, mely ingatlan bemutatására került sor. Utóbb a megtekintési tanúsítvány szolgál annak bizonyítására, hogy az adott ingatlant a Partnerek mutatták be az Érintett számára.

Kezelt adatok köre: A kezelt adatok a fenti a. és c. pont szerinti adatok, valamint a bemutatott ingatlan címe és helyrajzi száma.

Igények, követelések érvényesítése

Az adatkezelés leírása: Amennyiben az Adatkezelők és az Érintett között jogvita alakul ki, és ezen vita során valamely fél a másik féllel szemben (anyagi vagy egyéb természetű) igényt kíván érvényesíteni, az ehhez szükséges adatok felhasználhatók az igényérvényesítés során. Az Adatkezelők részéről a leggyakoribb igényérvényesítési indokok: a megkerülés (amikor az Adatkezelők által kapcsolatba került Érintettek az Adatkezelők megkerülésével létesítenek jogviszonyt kifejezetten azzal a céllal, hogy megkerüljék az Adatkezelőket, ezáltal mentesüljenek a díjfizetés kötelezettsége alól), fizetési kötelezettség megtagadása (amikor az Érintett a díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, azt megtagadja). Az Adatkezelők ebben az esetben felhasználják a kezelt adatokat abból a célból, hogy bizonyítsák az igény megalapozottságát, és szükség esetén az igényt jogi úton érvényesítsék. Ennek során sor kerülhet az igény bizonyítására, a követelés jogi úton történő behajtására.

Kezelt adatok köre: A kezelt adatok köre az adott igény természetétől, jogalapjától, jellegétől függ, a fenti valamennyi adat felhasználásra kerülhet, ha az igény érvényesítése azt szükségessé teszi.

Reklámozás

Az adatkezelés leírása: Amennyiben az Érintett ahhoz hozzájárul, az Adatkezelők megkeresik reklámokkal. A reklámok (hírlevelek) minden esetben az Adatkezelők szolgáltatásairól szólnak, vagy olyan kapcsolódó szolgáltatásokról, termékekről, amelyek az Adatkezelők szolgáltatásához szorosan kapcsolódnak. A reklámok (hírlevelek) küldésére kizárólag akkor kerül sor, ha az Érintett ahhoz hozzájárult, vagy önálló nyilatkozatban, vagy nyomtatványon a vonatkozó jelölőnégyzet útján, vagy a Weboldalon keresztül. Az Adatkezelők a reklámokat nem értékesítik, tehát nem küldenek ki reklámot harmadik személy által fizetett díj ellenében.

Kezelt adatok köre: A kezelt adatok a fenti c. pont szerinti adatok.

Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzése érdekében végzett adatkezelés

Az adatkezelés leírása: Az Adatkezelők a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítási kötelezettség érdekében kezelik az Érintett személyes adatait. Az üzleti kapcsolat létesítésekor a Partner rögzíti az Érintett Pmt. által meghatározott adatait, és amennyiben fennáll valamely, a Pmt.-ben meghatározott kötelezettség, adatot szolgáltatnak az illetékes hatóság részre.

Kezelt adatok köre: A kezelt adatok a fenti a-b. pont szerinti adatok.

Weboldal adatkezelése

Az adatkezelés leírása: Amennyiben az Érintett a Weboldalon regisztrál, és megadja adatait, azokat az Nrg Ingatlan Tanácsadó Kft., mint a Weboldal fenntartója kezeli. Az adatkezelés célja – az Érintett által igénybe vett szolgáltatásról függően – hírlevél küldése, vagy az Érintett által feltöltött ingatlan hirdetése. Az Nrg Ingatlan Tanácsadó Kft. az Érintett által feltöltött ingatlan adatait megjeleníti a Weboldalon, és az ott elérhető rendszerben kereshetővé teszi az érdeklődők számára. Amennyiben az Érintett ingatlant kínál eladásra (bérbeadásra), a rögzített adatokat az Nrg Ingatlan Tanácsadó Kft. továbbítja annak a Partnernek, akinek irodája vagy természetes helyzete az ingatlanhoz legközelebb található.

Kezelt adatok köre: A kezelt adatok a fenti c-e. pont szerinti adatok.

Számlázással összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés leírása: Amennyiben az Érintettnek díjfizetési kötelezettsége keletkezik, az arra jogosult adatkezelő (elsősorban a Partnerek) kiállítja az erről szóló számlát, és azt elhelyezi a könyvelési adatok között.

Kezelt adatok köre: A kezelt adatok a fenti h. pont szerinti adatok.

Pénzügyi termékek közvetítésével kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés leírása: Amennyiben az Érintett vásárláshoz hitelt kíván felvenni, a Partner rögzíti az Érintett igényeit, és az adatokat átadja az Adatkezelőkkel kapcsolatban álló pénzügyi szakértő részére. Ezt követően a pénzügyi szakértő veszi fel a kapcsolatot az Érintettel.

Kezelt adatok köre: A kezelt adatok a fenti c. pont szerinti adatok, valamint a felvenni kívánt hitel összege.

Az Érintettek Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése

 • A hozzáférés joga: az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy Személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen Adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a Személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon;
 • A helyesbítéshez való jog: az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan Személyes adatokat. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, jogosult arra, hogy kérje a hiányos Személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését;
 • A törléshez való jog: az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó Személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó Személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén;
 • Az elfeledtetéshez való jog: ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a Személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte a szóban forgó Személyes adatokra mutató linkek vagy e Személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését;
 • Az Adatkezelés korlátozásához való jog: az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az Adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
 1. az Érintett vitatja a Személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát;
 2. az Adatkezelés jogellenes, és az Érintett az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a Személyes adatokra Adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 4. az Érintett tiltakozott az Adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben;
 • Az adathordozhatósághoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a Személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta;
 • A tiltakozáshoz való jog: az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon Személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is;
 • Tiltakozás közvetlen üzletszerzés esetén: ha a Személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó Személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az Érintett tiltakozik a Személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a Személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők;
 • Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált Adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené;

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

 • az Érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Intézkedési határidő

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén a fenti határidő 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Érintett tájékoztatása az Adatvédelmi incidensről

Ha az Adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az Adatvédelmi incidensről.

Az Érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az Adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell a további tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az Adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az Adatkezelő által az Adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az Adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az Érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 1. az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az Adatvédelmi incidens által Érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a Személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 2. az Adatkezelő az Adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az Érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 3. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az Érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az Érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az Adatkezelő még nem értesítette az Érintettet az Adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az Adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az Érintett tájékoztatását.

Adatvédelmi incidensek bejelentése a hatóságnak

Az Adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az Adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az Adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Az Érintettek jogérvényesítési lehetőségei

Az Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Érintettnek továbbá lehetősége van jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni.

Kapcsolódó belső szabályzatok:

 • Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Irányadó jogszabályok:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről;
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól;
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról;
 • 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről;
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról;
 • A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről.

Pécs, 2021. 06. 01.

Nrg Ingatlan Tanácsadó Kft. / Adatkezelő